สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-04-2564 242

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง